STOP POŻAROM TRAW

KAMPANIA MSWiA

Czyszczenie i kontrola !

SZERSZENIE, OSY...

STRATEGIA ROZWOJU

Dzieje Ustrojowe

Dzieje Ustrojowe
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Krotoszynie

         Na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego nr 1 Starostwa Powiatowego w Krotoszynie z dnia 20.02.1945r. ustalono podział czynności na poszczególne referaty. Referat pożarnictwa został powierzony Romanowi Wawrzyniakowi, który następnie zostaje Powiatowym Komendantem Pożarnictwa. W 1949 roku z dniem 1 listopada następuje zmiana Komendanta Powiatowego Pożarnictwa. Funkcję tą powierzono mł. kpt. Józefowi Snęli. Na posiedzeniu MRN w Krotoszynie w dniu 12.10.1949 - Protokół Nr 9/49 MRN postawiono wniosek o zorganizowanie pogotowia przeciwpożarowego.
Ustawą z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach władzy państwowej (Dz. U nr 14, poz. 130) wprowadzono nowy ustrój administracyjny kraju, likwidując samorząd powiatowy, a powołano prezydia rad narodowych, w tym samym roku zostaje powołana Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie.
Na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych powołany zostaje mł. kpt. Józef Snela. Przedstawiając zmiany jakościowe w pożarnictwie, trzeba wspomnieć o tym, że do roku 1950 organy ochrony przeciwpożarowej były ukierunkowane przede wszystkim na przygotowywanie straży pożarnych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Po 1950 r. nowo powołane komendy straży pożarnych rozszerzyły swoją działalność na zapobieganie pożarom poprzez ustalanie wymagań w zakresie zabezpieczenia pożarowego, podjęcie prac kontrolnych i podejmowanie działań w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego. Stan wyposażenia w sprzęt Zawodowego Pogotowia Straży Pożarnej był oparty na wyposażeniu OSP w Krotoszynie przy ul. Koźmińskiej.
W 1954 roku nadzór nad ochroną przeciwpożarową kraju od Ministra Gospodarki Komunalnej przejął Minister Spraw Wewnętrznych, w związku z tym powiatowe komendy straży pożarnych przeszły z oddziałów gospodarki komunalnej do oddziałów spraw wewnętrznych prezydium powiatowej rady narodowej.
Kolejne lata to okres rozwoju, do Pogotowia Zawodowego Straży Pożarnych zostają zatrudnieni kolejni kierowcy oraz telefoniści. Z dniem 01.04.1953r. Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Poznaniu powołał na stanowisko z-cy Komendanta Straży Pożarnych w Krotoszynie asp. Mieczysława Krawczyka.
W 1956 r. na fali przemian politycznych, podjęto prace nad reorganizacją ochrony przeciwpożarowej. W grudniu 1956 r. powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. 13 kwietnia 1960 r. Sejm uchwalił nową ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która jednak nie zlikwidowała podwójnego podporządkowania.
W latach 1959-1975 Powiatowa Komenda Straży Pożarnych ma przyznane 4 etaty a Pogotowie Zawodowe 9 etatów osobowych. Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych w Krotoszynie zostaje mł. kpt. Mieczysław Krawczyk. W okresie pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego - Rejonowego Straży Pożarnych w roku 1960 rozpoczęto budowę nowej strażnicy przy ul. Mickiewicza 29. Obiekt oddano do użytkowania w 1962 r. Przeniesiono do niego Pogotowie Zawodowe z ul. Koźmińskiej oraz Komendę Powiatową, która funkcjonowała w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy ul. Staszica 1. Na wyposażenie Pogotowia Zawodowego Straży Pożarnych w roku 1965 przychodzi pierwszy samochód polskiej produkcji STAR 20. Z dniem 2 stycznia 1968 r. rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Poznaniu została powołana Zawodowa Straż Pożarna w Krotoszynie. W 1975 roku wprowadzono w życie nową ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz nowy dwustopniowy podział administracyjny kraju.
Na podstawie rozporządzenia z dnia 30 maja 1975 roku dot. określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw miasto Krotoszyn weszło w skład województwa kaliskiego, po czym zostało włączone do zasięgu działania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kaliszu.
W roku 1977 ze względu na stan zdrowia ppłk. M. Krawczyk przechodzi w stan spoczynku, a w jego miejsce na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Krotoszynie powołany zostaje chor. poż. Jerzy Mayer. W 1979r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych liczyła: 5 etatów Komendy, 3 etaty dyżurni PSK, 22 etaty O/V ZSP - 3 zmiany służbowe. W roku 1978 rozpoczęto rozbudowę Komendy Rejonowej Straży Pożarnych o obiekt warsztatowo-garażowy z zapleczem socjalnym. Pozwoliło to w roku 1983 przenieść Zawodową Straż Pożarną do przestronnych i wygodnych pomieszczeń w nowym budynku.
W m-cu wrześniu 1986 r. Komendantem Rejonowym Straży Pożarnych zostaje st. chor. poż. Zenon Jagieluk. Funkcję tę pełni do roku 1991. W roku 1988 zostaje wybudowana wspinalnia na terenie Komendy, na której odbywają się w Krotoszynie pierwsze zawody pożarnicze w wspinaniu po drabinie hakowej. Na obiekcie tym rozgrywane są również w latach późniejszych zawody wojewódzkie w sporcie pożarniczym dla zawodowych straży pożarnych. W roku 1990 zastępcą Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych zostaje ppor. poż. inż. Jacek Wybierała, który w roku 1991 obejmuje stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych.
W dniu 1 lipca 1992 r. została zorganizowana Państwowa Straż Pożarna i rozpoczęło się jednocześnie wdrażanie przyjętych unormowań i realizacja licznych zadań z dziedziny ratownictwa. Kolejnym ważnym zadaniem była budowa krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), który rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 1995 r. W następnych latach system rozbudowywano przez włączanie do niego najbardziej mobilnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Na podstawie zawartych porozumień nawiązano intensywną
współpracę z różnymi podmiotami uczestniczącymi w ratownictwie i ustalono relacje między nimi. W procesie tworzenia struktur organizacyjnych PSP dużą uwagę poświęcono wszechstronnej edukacji pożarniczej i poprawie warunków służby. Diametralnie zmieniło się wyposażenie techniczne, formy i metody działań kontrolno-rozpoznawczych. Zostają jej przypisane nowe zadania, w tym ratownictwo drogowe, medyczne, chemiczne, ekologiczne itp. Strażacy PSP stają się funkcjonariuszami MSW. W wyniku tych przemian w Krotoszynie powstała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP, podlegająca terytorialnie pod Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. Komendantem Rejonowym PSP dla całego rejonu ostrowskokrotoszyńskiego zostaje kpt. inż. Andrzej Morta, natomiast kpt. inż. Jacek Wybierała zostaje dowódcą Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Krotoszynie. Od 1 stycznia 1995r. zaczyna funkcjonować Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy. W latach 1997-1998 krotoszyńscy strażacy odnoszą największe sukcesy w sporcie pożarniczym: l miejsce w klasyfikacji drużynowej podczas Wojewódzkich Mistrzostw w Sporcie Pożarniczym - Kalisz 1997r; jak również l miejsce w sztafecie pożarniczej, l miejsce w ćwiczeniu bojowym, II miejsce w klasyfikacji drużynowej podczas Wojewódzkich Mistrzostw w Sporcie Pożarniczym - Ostrzeszów 1998r.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracji publicznej. Wdrożenie reformy w PSP wymagało ogromnej pracy na wszystkich szczeblach organizacyjnych, w kraju zostają utworzone powiaty. W Krotoszynie powołano Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w której Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Zarządzeniem nr 3 z dnia 25.10.2006r. wprowadził w życie Regulamin Organizacyjny z ogólną liczbą etatów 50, która obejmuje swoim zasięgiem gminy: Krotoszyn, Kobylin, Zduny, Rozdrażew, Koźmin Wlkp. oraz miasto Sulmierzyce. Komendantem Powiatowym zostaje st. kpt. inż. Jacek Wybierała, a jego zastępcą asp. sztab. Witold Szymczak. W okresie tym następuje modernizacja siedziby strażnicy polegająca na przystosowaniu pomieszczeń administracyjnych mających na celu prawidłowe funkcjonowanie komendy. W dniu 24 maja 2003r. podczas uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP oraz Starosty Krotoszyńskiego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik nadał tutejszej komendzie sztandar.
Struktura wewnętrzna ochrony przeciwpożarowej stopnia powiatowego i charakterystyka systemu kancelaryjnego Zasób zgromadzonych materiałów archiwalnych pozwala na ocenę struktury wewnętrznej ochrony przeciwpożarowej i systemu kancelaryjnego od roku 1970. W połowie lat siedemdziesiątych Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wydało zarządzenie (Nr 36/75 z dnia 12 grudnia 1975 r.) w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej. Na jego podstawie dnia 1 stycznia 1986r. zaczął obowiązywać jednolity rzeczowy wykaz akt dla Komend Wojewódzkich i Rejonowych Straży Pożarnych. Do roku 1998 w Krotoszynie funkcjonuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP, podlegająca terytorialnie pod Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. Wraz z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej, jednolite rzeczowe wykazy akt dla jednostek PSP wchodziły w życie zarządzeniem lub decyzją Komendanta Głównego PSP. Były one oparte (i tak jest do tej pory) na systemie kwalifikacji dziesiętnym i stanowiły jednolitą, rzeczową i niezależną od struktury komendy klasyfikację akt powstałych w trakcie jej działalności oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną. Obecnie w komendzie stosuje się mieszany system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym Załącznik nr 2 do decyzji Nr 7 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 maja 2004r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP i Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U. Nr 160 poz. 1074 z pożn. zm.). Można uściślić, iż kancelaria Komendy nadaje pismu numer wpływu, zgodny z dziennikiem podawczym (prowadzonym w sposób chronologiczny), nie ma on jednak żadnego wpływu na numer, pod którym pismo zostanie zarejestrowane w spisie spraw dekretowanego wydziału ponieważ rejestruje się sprawy zgodnie z klasyfikacją w/w rzeczowego wykazy akt, a nie pojedyncze pisma. Komenda Powiatowa PSP w Krotoszynie składa się z następujących komórek organizacyjnych - pdf.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!