STOP POŻAROM TRAW

KAMPANIA MSWiA

Czyszczenie i kontrola !

SZERSZENIE, OSY...

STRATEGIA ROZWOJU

Historia

Rok 1945

 

Po raz pierwszy w historii polskiego pożarnictwa Minister Administracji Publicznej powołał głównego inspektora - organ o charakterze instytucji państwowej, który nadzorował całe pożarnictwo. Nie miał on jednak prawnie uregulowanego statusu. Personalnie funkcję tę przez dwa lata pełnił oficer pożarnictwa, wyznaczając oficerów na stanowiska mianując ich w stopniach służbowych.

 

Rok 1945 - Krotoszyn

 

Na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego nr 1 Starostwa Powiatowego w Krotoszynie z dnia 20.02.1945 r. ustalono podział czynności na poszczególne referaty. Referat pożarnictwa został powierzony Romanowi Wawrzyniakowi, który następnie zostaje Powiatowym Komendantem Pożarnictwa, a po ukończeniu szkolenia oficerskiego otrzymuje stopień podporucznika pożarnictwa. W sprawozdaniu rocznym na dzień 31.12.1946 Powiatowy Komendant Pożarnictwa stwierdza: W roku 1946 nabyto 5 motopomp, 630 metrów węża tłocznego, materiałów pędnych otrzymano: 12.125 litrów benzyny, 360 litrów oliwy, 60 litrów nafty, 60 kg tawotu.

Ochotnicze straże pożarne otrzymały przydziały: 295 metrów sukna, 160 metrów drelichu, 365 metrów podszewki, 55 metrów płótna.

Straże zlikwidowały: pożarów małych - 28, pożarów średnich - 8, pożarów dużych - 4, Stan strażacki na dzień 31.12.1946 r. - 72 Ochotnicze Straże Pożarne, 12 Przymusowych Straży Pożarnych, 2 Przymusowe Straże Pożarne. Na stan wyposażenia tych straży składają się: 2 autopogotowia, 27 motopomp, 56 sikawek ręcznych.  Strażaków zorganizowanych 2000.

Starosta Powiatowy Bonowski w piśmie do Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Ogólny w Poznaniu z dnia 04.07.1945 r. informuje: Referat Pożarnictwa - dnia 15 czerwca odbyła się w Krotoszynie odprawa Naczelników Straży Pożarnych powiatu krotoszyńskiego. Na odprawę przybyło 106 Naczelników. Powiatowy Komendant Pożarnictwa wygłosił przy tej okazji obszerny referat na temat organizacji straży pożarnych, konserwacji sprzętu pożarniczego itd. Powiat podzielono na 7 rejonów i wybrano 7 Naczelników Rejonowych.

 

 Rok 1949

 

W roku tym z dniem 1 listopada następuje zmiana Komendanta Powiatowego Pożarnictwa. Funkcję tą powierzono mł. kpt. Józefowi Snęli. Na posiedzeniu MRN w Krotoszynie w dniu 12.10.1949 - Protokół Nr 9/49 MRN radny Obywatel Łopaczyk zwraca się do Zarządu Miejskiego by jeden szofer był stale na miejscu, niezależnie od tego by było na miejscu stałe pogotowie. Burmistrz Kowalski wyjaśnia 'Co do szoferów stałych Zarząd Miejski ma ograniczony budżet'. Dwóch szoferów winno być stale zatrudnionych. Miasto musiałoby zaangażować jednego szofera na stałe, który byłby zatrudniony w Zarządzie Miejskim. Jeden szofer winien być również zaangażowany przez powiat. Ponadto stawiono wniosek o zorganizowanie pogotowia przeciwpożarowego.

 

 Rok 1950

 

Początek Pogotowia Zawodowego Straży Pożarnych.

Pierwszym kierowcą tego pogotowia był dh. Kalak Józef członek OSP Krotoszyn.  Stan wyposażenia w sprzęt Zawodowego Pogotowia Straży Pożarnej był oparty na wyposażeniu OSP w Krotoszynie przy ul. Koźmińskiej i stanowił zakupiony przez miasto i przydzielony do użytku straży w lipcu 1945 r. samochód marki: TATRA - jedno tonowy roku 1947 r. miasto zakupiło dalszy samochód strażacki m-ki STEYR - 2,5 tonowy we wrześniu 1949 r. przekazano do użytkowania OSP w Krotoszynie samochód bojowy m-ki HENSCHEL o nośności 7 ton.  Samochód ten stanowił własność Powiatowego Związku Samorządowego w Krotoszynie (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej).

 

 

01

Na bazie OSP Krotoszyn z 75-letnią tradycją.
Początki Pogotowia Zawodowego Straży Pożarnej.
Podstawowe wyposażenie: Drabina konna, 2 samochody gaśnicze.
 

Od tego czasu OSP wyjeżdża do pożarów na terenie całego powiatu. W roku tym została uchwalona ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Na mocy uchwalonej ustawy przez Sejm Rzeczpospolitej w dniu 4 lutego 1950 przystąpiono do powoływania Komend Straży Pożarnych. W roku 1950 powołano także nowe terenowe organy administracji państwowej, którymi zostały Prezydia Powiatowych Rad Narodowych. Komendy Powiatowe Straży Pożarnych zaczęły swoją działalność przy tych prezydiach. W tym właśnie roku zostaje powołana Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie. Na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych powołany zostaje mł. kpt. Józef Snela.

 

 Rok 1951

 

Komendant Powiatowy Straży Pożarnych przedstawia na posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie stan zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie powiatu, z którego wynika, m. in. że : - w powiecie istnieje 91 ochotniczych straży pożarnych, 22 przymusowych straży pożarnych, 9 zakładowych straży pożarnych. Razem 122 straży liczących 3211 strażaków. Wyposażenie drużyn strażackich - 37 motopomp, 9 samochodów bojowych, 74 sikawki ręczne, 4 kołowe, 66 beczkowozów, 1 karetkę pogotowia 4 kołową, 1113 mundurów strażackich, 429 kombinezonów,. Ilość pożarów w roku 1950 - 39, natomiast w l kw. roku 1951 - 6.

 

Lata 1952-1958

 

Do Pogotowia Zawodowego Straży Pożarnych zostają zatrudnieni kolejni kierowcy oraz telefoniści: 1952r.- Józef Kujawiak - kierowca-mechanik, 1952r- Marian Swora - kierowca-mechanik, 1954r- Jan Górka - kierowca-mechanik, 1954r. - Hipolit Młynarz - telefonista, 1955r. - Stanisław Snęła - telefonista, 1956r. - Stanisław Wachowiak - kierowca-mechanik, 1958r. - Władysław Siatkowski - telefonista

 

02

1953- Pogotowie Zawodowe Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
przy Samochodzie STAR 20 LiBM wspólnie ze strażakami 
OSP Krotoszyn przy remizie OSP Krotoszyn ul. Koźmińska 
- siedziba Pogotowia Zawodowego Straży Pożarnej do roku 1962

Z dniem 01.04.1953r. Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Poznaniu powołał na stanowisko Z-cy Komendanta Straży Pożarnych w Krotoszynie aspiranta Mieczysława Krawczyka.

 

 Lata 1959-1975

 

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych ma przyznane 4 etaty osobowe, a Pogotowie Zawodowe 9 etatów osobowych. Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych w Krotoszynie zostaje mł. kpt. Mieczysław Krawczyk. W okresie pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego - Rejonowego Straży Pożarnych w roku 1960 rozpoczęto budowę nowej strażnicy przy ul. Mickiewicza 29. Obiekt oddano do użytkowania w 1962 r. Przeniesiono do niego Pogotowie Zawodowe z ul. Koźmińskiej oraz Komendę Powiatową, która funkcjonowała w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy ul. Staszica 1. Na wyposażenie Pogotowia Zawodowego Straży Pożarnych w roku 1965 przychodzi pierwszy samochód polskiej produkcji STAR 20. Z dniem 2 stycznia 1968 r. rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Poznaniu została powołana Zawodowa Straż Pożarna w Krotoszynie. W roku 1970 Zawodowa Straż Pożarna otrzymuje kolejny samochód m-ki STAR 25 nowej generacji.

 

03

 

Pracownicy Komendy Powiatowej
 
 04

 

Zmiana służbowa - 1975 - Zawodowa Straż Pożarna. 
Podstawowe wyposażenie:
2 samochody gaśnicze STAR 25, 26 LiBAM, 
Żuk LiLM i samochód operacyjny Fiat 125p

05

1962- Komendant Powiatowy kpt. M.Krawczyk z pracownikami 
Pogotowia Zawodowego Straży Pożarnej oraz dh. z OSP Krotoszyn 
w wejściu głównym budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej


Lata 1977-1983 

 

W roku 1977 ze względu na stan zdrowia ppłk. M. Krawczyk przechodzi w stan spoczynku, a w jego miejsce na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Krotoszynie powołany zostaje chor. poż. Jerzy Mayer. W styczniu 1978r. Zawodowa Straż Pożarna dysponowała: - 2 samochodami gaśniczymi GBA 2,5/16 STAR, 1 samochodem GBAM 2/8 STAR 25. Ponadto na jej wyposażeniu znajdowały się: - agregat oświetleniowy - agregat do oddymiania, przyczepa wężowa z 700 mb. węża W-75.

W 1979 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych liczyła: 5 etatów Komendy, 3 etaty dyżurni RSK, 22 etaty, 3 zmiany służbowe.

W roku 1978 rozpoczęto rozbudowę Komendy Rejonowej Straży Pożarnych o obiekt warsztatowo-garażowy z zapleczem socjalnym. Pozwoliło to w roku 1983 przenieść Zawodową Straż Pożarną do przestronnych i wygodnych pomieszczeń w nowym budynku. Napływający sprzęt na wyposażeniu ZSP można było umieścić w 5 dobudowanych boksach garażowych. Znaczna część prac budowlanych była wykonywana przy udziale strażaków pełniących służbę. Do siedziby Komendy Rejonowej ze względu na zły stan techniczny remizy OSP przy ul. Koźmińskiej przeniesiono sprzęt OSP w Krotoszynie. Jednostka OSP Krotoszyn dysponowała samochodem gaśniczym STAR 25. Na wyposażeniu ZSP w tym czasie były samochody STAR 244 oraz Jelcz 004.

06

 
Budowa nowej częsci garażowo - socjalnej 


Lata 1986-1991

 

W m-cu wrześniu 1986 r. Komendantem Rejonowym Straży Pożarnych zostaje st. chór. poż. Zenon Jagieluk, który rok później otrzymuje awans na podporucznika pożarnictwa. Funkcję tę pełni do roku 1991. Jego poprzednik st. chor. poż. Jerzy Mayer odchodzi ze służby ze względu na stan zdrowia. W roku 1988 zostaje wybudowana wspinalnia na terenie Komendy, na której odbywają się w Krotoszynie pierwsze zawody pożarnicze w wspinaniu po drabinie hakowej. Na obiekcie tym rozgrywane są również w latach późniejszych zawody wojewódzkie w sporcie pożarniczym dla zawodowych straży pożarnych. Obiekt ten służy dalszemu doskonaleniu umiejętności miejscowym strażakom w sporcie pożarniczym. W roku 1990 zastępcą Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych zostaje ppor. poż. inż. Jacek Wybierała.

 

Rok 1991

 

Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych zostaje ppor. inż. Jacek Wybierała. Jego poprzednik przechodzi do służby w Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Gubinie.

 

Lata 1992-1998

 

Zawodowa Straż Pożarna zostaje przekwalifikowana w Państwową Straż Pożarną. Zostają jej przypisane nowe zadania, w tym ratownictwo drogowe, medyczne, chemiczne, ekologiczne itp. Strażacy PSP stają się funkcjonariuszami MSW. W wyniku tych przemian w Krotoszynie powstała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP, podlegająca terytorialnie pod Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. Komendantem Rejonowym PSP dla całego rejonu ostrowsko-krotoszyńskiego zostaje kpt. inż. Andrzej Morta, natomiast kpt. inż. Jacek Wybierała zostaje dowódcą Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Krotoszynie. Od 1 stycznia 1995r. zaczyna funkcjonować Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy. Jako pierwsze jednostki włączone zostały OSP Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny i Kożmin Wlkp. W 1997r. do KSRG zostały dołączone OSP Roszki, Baszków, Rozdrażew i Czarny Sad.

W latach 1997-1998 krotoszyńscy strażacy odnoszą największe sukcesy w sporcie pożarniczym:

l miejsce w klasyfikacji drużynowej podczas Wojewódzkich Mistrzostw w Sporcie Pożarniczym - Kalisz 1997r; jak również l miejsce w sztafecie pożarniczej, l miejsce w ćwiczeniu bojowym,

II miejsce w klasyfikacji drużynowej podczas Wojewódzkich Mistrzostw w Sporcie Pożarniczym - Ostrzeszów 1998r.

W tym okresie JRG w Krotoszynie otrzymuje nowe samochody:

  • rok 1994 - samochód dostawczy Volkswagen, a na wyposażenie samochodu przy pomocy pozyskanych środków finansowych z instytucji, zakładów pracy usytuowanych na terenie działania JRG zakupiono sprzęt do ratownictwa drogowego o wartości 80 tyś. zł.

  • rok 1998 - z zakupów centralnych pozyskano samochód Jelcz GCBA 5/32.

07  

Kalisz 1997r. - IX Wojewódzkie Mistrzostwa

w Sporcie Pożarniczym I miejsce w klasyfikacji drużynowej

od lewej: Andrzej Bartkowiak, Stanisław Bartkowiak, Paweł Bartkowiak, Jacek Wybierała, Marek Paczków, Rafał Czubak,
Hieronim Skrzypczak,
Dariusz Rybka, Tadeusz Kramarczyk, Tomasz Hołoga
 
 08
Pokaz sprzętu ratownictwa drogowego

09

 
 1998 - W obecności Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kaliszu 
 st.bryg.R.Frątczaka
uroczyste przekazanie samochodów gaśniczych dla:
JRG PSP Krotoszyn - GCBA 5/32
OSP Krotoszyn - GCBA 6/32
OSP Benice - GBA 2,5/16

 

Lata 1999-2003

 

W wyniku przemian administracyjnych w kraju zostają utworzone powiaty. W Krotoszynie powołano Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z ogólną liczbą etatów 50, która obejmuje swoim zasięgiem gminy: Krotoszyn, Kobylin, Zduny, Rozdrażew, Koźmin Wlkp. oraz miasto Sulmierzyce. Komendantem Powiatowym zostaje st. kpt. inż. Jacek Wybierała, a jego zastępcą asp. sztab. Witold Szymczak. W okresie tym następuje modernizacja siedziby strażnicy polegająca na przystosowaniu pomieszczeń administracyjnych mających na celu prawidłowe funkcjonowanie komendy. W tym czasie również następuje modernizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania przystosowując je na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego ( otwartego 23.05.2003 r. ) jak również pomieszczenia do prac sztabowych. Pomieszczenia administracyjne i PSK doposażono w sprzęt komputerowy oraz w niezbędny, nowoczesny sprzęt łączności.

14

2003 - Powiatowe Stanowisko Kierowania w KP PSP w Krotoszynie.
Na zdjęciu st. ogn. Paweł Pawlicki

 

Dokonano wymiany dwóch bram garażowych od strony ul. Mickiewicza. Wszystkie prace modernizacyjne wykonali strażacy zatrudnieni w jednostce. Do KP PSP trafia nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy typu średniego STAR-MAN GBA 2,5/16 zakupiony przy współudziale Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. W grudniu 2002 r. z inicjatywy Komendanta Powiatowego oraz Starosty Krotoszyńskiego powstaje Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla KP PSP w Krotoszynie. Datę wręczenia sztandaru wyznaczono na 24 maja 2003 r.

 

Lata 2004-2009

 

Mając za sobą ponad 50 letni okres istnienia Państwowa Straż Pożarna w Krotoszynie obejmuje obecnie swym zasięgiem teren powiatu krotoszyńskiego - gminy Krotoszyn, Kobylin, Kożmin Wlkp., Rozdrażew, Zduny i miasto Sulmierzyce. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest pięćdziesięciu strażaków, którymi od 1991 roku do 28 lutego 2007 roku dowodził bryg. mgr inż. Jacek Wybierała. Od 01 marca 2007 roku do 31 marca 2007 pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego st.kpt. Witold Szymczak. W dniu 02 kwietnia 2007 roku w tutejszej komendzie odbyła się miła uroczystość powołania z dniem 01 kwietnia nowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie-został nim st.kpt. mgr inż. Mariusz Przybył. W dniu 31 marca 2008 Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. mgr inż. Mirosław Gugała przeniósł st. kpt. inż. Tomasza Niciejewskiego z Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie do Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie, powierzając pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego w Krotoszynie. Działaniami ratowniczo-gaśniczymi zajmuje się 39 strażaków w systemie zmianowym, którymi dowodzi dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej asp. sztab. Jerzy Małecki.

Komenda dysponuje między innymi następującym sprzętem: samochody gaśnicze ciężkie GCBA 5/32, GCBM 18/8, 2 samochody gaśnicze średnie GBA 2,5/16, samochód ratownictwa technicznego GBA-Rt 1,3/16,samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy VW-SLRR, samochód podnośnik SH-24, samochód kwatermistrzowski Renault Kangoo-SLKw, samochód operacyjny Polonez-SLOp oraz samochód Star-200 - Skrzyniowy.

Załoga posiada bardzo dobrze wyposażoną salę dydaktyczną do prowadzenia zajęć szkoleniowych.

W celu poprawnego zabezpieczenia pracy strażaków zawodowych

i ochotników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wyposażono w wysokiej klasy sprzęt, pomieszczenie do ładowania, konserwacji i legalizacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Zmodernizowane i doposażone w sprzęt radiowy i informatyczny Stanowisko Kierowania pozwala na wykorzystanie pomieszczeń na Centrum Powiadomienia Ratunkowego i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W minionych piętnastu latach krotoszyńscy strażacy uczestniczyli w wielu akcjach gaśniczych i ratowniczych. Do największych należy zaliczyć udział w gaszeniu pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej i kompleksach leśnych w Gizałkach-Białobłotach i Żaganiu, pożarów: chłodni składowej w Golinie (powiat jarociński), młyna w Kożminie Wlkp., szybu wiertniczego w Wierzchowicach (powiat milicki), udział w akcji powodziowej 1000 lecia we Wrocławiu oraz usuwanie skutków szeregu wypadków drogowych.

Działania ratowniczo-gaśnicze na terenie powiatu wspomagane są przez 70 jednostek OSP, z których w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonuje jedenaście: Krotoszyn, Roszki, Biadki, Kobylin, Zalesie Wielkie, Zduny, Baszków, Rozdrażew, Sulmierzyce, Kożmin Wlkp. oraz Czarny Sad.

 

11

Państwowa Straż Pożarna Krotoszyn od lewej - siedzą: st.ogn. H.Skrzypczak, kpt. A.Mieloch, kpt. R.Rutkowski,  st.ogn. R.Szajda,
st.sekc. M.OIejnik, mł.bryg.mgr inż. J.Wybierała - Komendant Pow. PSP, kpt. W.Szymczak - Z-ca K-ta Pow. PSP,asp.sztab. J.Małecki - D-ca JRG ,
mł.kpt. inż.. J.Kalak - Z-ca D-cy JRG, ogn. Fr.Kozłowski, st.ogn. K.Gościniak
- stoją l rząd: kpt.mgr.inż. M.Przybył, st.ogn. P.Pawlicki, st.ogn. H.Ciesiołka, mł.asp. W.Marciniak,ogn. St.Skrzypczak, st.asp. R.Barłowski,
st.asp. M.Zasieczny, st.ogn. A.Bartkowiak, st.ogn. R.Górka, asp. sztab. D.Rybka, sekc. D.Szymczak, sekc. W.Szcześniak, sekc. G.Przybył,
sekc. M.Fornal,
- stoją II rząd: st.ogn. R.Czubak, st.asp. Si.Piduch , ogn. W.FIorkowski, st.ogn. M.Heidner, mł.asp. J.Walczak, st.ogn. A.ibron, st.ogn. K.Bocian,
asp. M.Paczków , st.sekc. I.Ostach, st.ogn. R.Podhorodecki, st.ogn. Zb.Golka st.ogn. T.Kramarczyk st.ogn. P.Bartkowiak, sekc. P.Kopka,
st.ogn. St.Bartkowiak, st.ogn. T.Hołoga.

12

 
Koło Emerytów przy KP PSP w Krotoszynie 

13

 
Pożar młyna w dniu 14 kwietnia 2002r. w Koźminie Wlkp.
Straty w wyniku pożaru wyniosły ok. 2 mln. zł.
W działaniu brały udział 4 zastępy
JRG Krotoszyn, OSP Koźmin Wlkp., OSP Czarny Sad,

OSP Wałków, OSP Rozdrażew, OSP Krotoszyn i OSP Kaniew.
Był to największy pożar od ponad 20 lat w powiecie krotoszyńskim
 

Państwowa Straż Pożarna - obecnie w trakcie aktualizacji !!!

 

Państwowa Straż Pożarna w Krotoszynie obejmuje obecnie swym zasięgiem teren powiatu krotoszyńskiego - gminy Krotoszyn, Kobylin, Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Zduny i miasto Sulmierzyce.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest pięćdziesięciu pięciu pracowników, w tym 53 strażaków i dwóch pracowników cywilnych, którymi od kwietnia 2007 roku dowodzi mł.bryg. mgr inż. Mariusz Przybył, a zastępcą mł.bryg. Tomasz Niciejewski.

Działaniami ratowniczo-gaśniczymi zajmuje się 41 strażaków w systemie zmianowym, którymi dowodzi dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.bryg. Robert Rutkowski, a zastępcą mł.kpt. inż. Sławomir Włodarczyk.

Komenda dysponuje między innymi następującym sprzętem: samochody gaśnicze ciężkie: GCBA 5/32 i GCBM 18/8 JELCZ, samochód gaśniczy średni GBA 2,5/16, samochód ratownictwa technicznego SLRt Mercedes, samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy VW-SLRR, samochód podnośnik SH-25, samochody kwatermistrzowskie: SLKw Renault Kangoo i SCKw MAN ( samochód zaopatrzeniowy, ciężarowy z HDS ), samochody operacyjne: SLOp  VW Passat, SLOp Fiat Punto oraz 3 przyczepy:  przyczepa dekontaminacyjna W-600 H, przyczepa oddymiająca HL900.40/VTA 60, przyczepa wężowa 0/640.

Załoga posiada bardzo dobrze wyposażoną salę dydaktyczną do prowadzenia zajęć szkoleniowych. W celu poprawnego zabezpieczenia pracy strażaków zawodowych i ochotników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wyposażono w wysokiej klasy sprzęt, pomieszczenie do ładowania, konserwacji i legalizacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Zmodernizowane i doposażone w sprzęt radiowy i informatyczny Stanowisko Kierowania pozwala na wykorzystanie pomieszczeń na Centrum Powiadomienia Ratunkowego i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Działania ratowniczo-gaśnicze na terenie powiatu wspomagane są przez 64 jednostki OSP z których w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonuje 11: Krotoszyn, Roszki, Biadki, Kobylin, Zalesie Wielkie, Zduny, Baszków, Rozdrażew, Sulmierzyce, Koźmin Wlkp. oraz Czarny Sad.

 

15

Our website is protected by DMC Firewall!